mình mới vừa lấy máy Mi9t Pro. icon hình vuông mặc dù đã chỉnh trong theme. bị lỗi còn viền ngoài icon. mất app Phone vs Message thay thế là 2 app của Google.