Mình chỉ nghĩ ve sắp tới mình sẽ vào đội bóng chuyền thôi