thaolegend
trời mưa cũng nãn

e ở chỗ mô mà mưa sớm thế?