Không khuyến khích đem công nghệ phục vụ gian lận thi cử.
Đóng chủ đề!