Paseando formato tinyplanet, 4k 30fps ISO 50

https://youtu.be/XmhqShtjqn8