Miband3_không kết nối được với mifit nên mình reset miband3. Sau khi reset xong nó báo pair device fist.
Mình hiểu là phải hủy kết nối trên đt trước, nhưng không thể làm được, trong danh sách bluetooth các thiết bị đã ghép nối thì không có thiết bị nào. Trên mifit nhấn hủy kết nối miband3 cũng không được.
Thử trên thiết bị điện thoại khác đã từng kế nối với miband3 thì danh sách bluetooth đã kết nối có thấy miband3_nhưng cũng không hủy kết nối được, vì nó báo là "đã hủy kết nối".
Trong mifit cũng tương tự, không thể kết nối hay hủy kết nối gì được.
Giờ phải làm sao ạ?