Sử dụng được ổn định chỉ lỗi không bật được chế độ bảo vệ mắt thôi
https://t.me/miui10pieForMarkw/28