M.n cho hỏi có cách nào sữa lỗi messenger gọi xấu không?