ไม่สามารถเพิ่ม wifi  ที ใช้ของ บริษัท ทีทำงานไม่ได้ เข้าไปเพิ่มชือเครือข่าย แล้วปรากฏว่าไม่เห็น ครับ  ขอคำแนะนำด้วย