???? ai dùpng mix 2s lâu dài cho mình xin ít đánh giá ?????