Mi A2 rất thích cộng đồng Mi mong cả nhà giúp đỡ và chỉ giáo.