S e tải về máy redmi 3s của e bản cập nhật v9 r mà khi cập nhật n để k thể xác định bản cập nhật là s vậy