tạm thời chưa kết luận dc bạn. vẫn thấy bt thôi ak.