mấy cái lọc chặn quảng cáo này.
1. là thứ thập thông tin.
2. cài tiền mã hóa.
3. bắt tay với bọn khác bán quảng cáo độc quyền.