Mình muốn mod thông báo pin nhưng không buết cách. Ai biết chỉ mình vs.