QuanSoKhanh
bạn kích hoạt trong cài đặt messenger, khi 2 số điện thoại kích hoạt thàn ...

ok m sẽ thử xem sao