Bài viết rất hữu ích
Có 1 điều cần chú ý khi dùng flash tool là phải chọn clear all trước khi flash để tránh lỗi