Cua Rang Me
máy của mình ..chắc do cài rom nhiều quá rồi

do bạn unblock Bootloader 🤣