dự là lại có lắm thánh nhìn logo rồi phán : nhạy cmn cảm