mình cũng bị nhiw vây mong cao nhân khắc phục thank all