vào cài đặt gốc reset về trạng thái xuất xưởng.

from app

from app