Thiết lập ADB / Fastboot
Tải xuống twrp từ đây:hhttps://drive.google.com/file/d/ ... d4g-bXhT6-4AnV/view
Tắt nguồn thiết bị của bạn.
4. Giữ nút giảm âm lượng + nút nguồn để khởi động vào bộ nạp khởi động.
5. Kết nối thiết bị của bạn với PC bằng cáp USB.
6. Mở dấu nhắc lệnh trên PC của bạn.
7. Nhập cmmand: fastboot flash recovery "tên tệp của recovery.img"
làm xongNguồn : XDA