อยากเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เพีมเข้ามาในsmartphone โดยที่ราคามีความสมเหตุสมผล มีความทนทานในกา่รใช้งาน คุณสมบัติใหม่ๆที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่ใช้จริง