hình như Google Play Services mới cập nhật chưa hoạt động nên chờ một lúc thử