1813967322
mi 8 có ai bị nháy màng hình ko.

nháy sao vậy bạn