bình thường không sao đâu do các ứng dụng chạy ngầm với dịch vụ máy nên tụt, không phải lo lắng