vậy có khi do bác cài đặt thông báo ở trong fb rồi.