Bạn thử gỡ app đó ra rồi cài lại xem sao. Có thể là vấn đề chưa tương thích.