không nên bạn nhé, lỗi Mi message đó, mình đang bị