chuyển qua thẻ nhớ đi cho nhanh.  không thì lưu trên Google dirve ấy