Cách nữa là bạn giữ phím nguồn + giảm âm lượng để khởi động lại máy vào recovery, chọn wupe data, khi đó máy bạn về như máy xuất xưởng