do chọn kiểu thông báo,đây là kiểu thông báo miui,cái kia là android