chuẩn luôn mình cũng gặp trên note 7 nhưng lúc nhanh lúc chậm. mặc dù mạng vẫn 4.5 m/s