mình cũng cảm thấy rất khó chịu, chắc là chưa quen.