phải lên Android 9 nha bạn, hoặc chuyển qua rơm beta