mình dân hoa phượng mà lần đầu nhìn giống hoa phượng nước ngoài đẹp thế