Long36
10.3 rồi sao còn nói về 9.5 ???

lạy bác =)))