bản thấp nhất 8.5 tr, cjawcs qua việt nam sẽ là 9tr