cái này là google store đúg ko bạn? Nếu z thì bạn vào cài đặt -> quản lí ứng dụng -> bạn tìm ch play rồi xoá bộ nhớ cache và xoá luôn dữ liệu. sau đó bạn mở ch play xem còn ko nha bạn