Xóa dữ liệu xong, đăng nhập lại sẽ khắc phục được. Nếu chưa thì có thể Google Play services bị lỗi, bạn cũng xóa dữ liệu của nó, kết nối wifi để nó tự cập nhật.