Quảng cáo ở Quản lý thư mục thì bạn vào cài đặt trong app đó và tắt " kiến nghị " đi. Còn phần cập nhật thì mình cũng tắt và k hề tự cập nhật, mỗi lần có cập nhật mới đều hiển thị và chờ mình cập nhật chứ k tự cập nhật