Ngoài làm đẹp thì nó còn thể hiện sự tích cực của bạn trên Mi Comm :)