องค์ประกอบสีของภาพ ช่างโดดเด่นและดึงดูดสายตายิ่งนัก