Kojiro
Mi5 dừng hỗ trợ rồi bạn ag, đã có thông báo mà.

cảm ơn bạn