bạn vào cài đặt của ứng dụng. bạn thấy chữ kiến nghị gì gì đó bạn bỏ chọn đi là hết