bạn nên tắt cái hiển thị % đi để đỡ phải lăn tăn về pin