tắt cái hiể  thị % sẻ dùng lâu hiwn nhé. hết thì sạc :)).