bạn có 2 cái nổi trội hơn môn ng pin sạc quá lâu và pin thì sụt quá nhanh (nghi ngờ máy lỗi)tốt nhất mang đi kiểm tra gấp