Đang rất mong chờ có thể hidden đc cái giấu cho đỡ ...