ร้านข้างนอก บอกว่าไม่สามารถ แฟช เครื่องให้ใหม่ได้ครับ เพราะเครื่องยัง ล็อกกับศูนย์ อยู่ต้องแฟชที่่ศูนย์ Xiaomi เท่านั้นร้านบอกมาจะแฟช เครื่องต้องใช้รหัสจากทางศูนย์แฟช